Balans studio i przestrzeń kreatywna

Serdecznie zapraszam Cię do mojego studia fotograficznego, które mieści się w Gliwicach. W studiu wykonam dla Ciebie sesję w intymnej i swobodnej atmosferze. Możesz napić się ze mną smacznej kawki, czy wziąć udział w planowanych spotkaniach które niebawem się tu odbędą. Moje studio to również przestrzeń kreatywna stworzona z myślą o kobiecych spotkaniach. Zachęcam Cię do odwiedzin moich mediów społecznościowych gdzie będę informować o nadchodzących biznesowych kawkach, kręgach kobiet i kobiecych warsztatach o różnej tematyce. To miejsce stworzyłam z wewnętrznej potrzeby przebywania z kobietami i chęci wzajemnego wsparcia. Jeśli interesujecie Cię wynajem mojego studia pod sesję zdjęciową, nagranie materiału filmowego, kameralny event, spotkanie czy warsztaty w małym gronie zapraszam serdecznie do kontaktu. A może prowadzisz praktykę terapeutyczną, gabinet dietetyczny i poszukujesz przytulnego miejsca do pracy, jeśli tak zapraszam do indywidualnego kontaktu.

WTOREK I CZWARTEK
OD 9:00 DO 17:00

110 zł / 1h

WTOREK I CZWARTEK
OD 9:00 DO 17:00

100 zł / od 3h

PÓŁ DNIA I CAŁY DZIEŃ WYNAJMU STUDIA

od 650 zł

WAŻNE

Istnieje możliwość rezerwacji studia na pół dnia, cały dzień oraz w weekendy. Jeżeli jesteś zainteresowana/y skontaktuj się ze mną telefonicznie lub wyślij wiadomość.

Wyślij

Regulamin najmu studia fotograficznego

Podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym zlokalizowanym przy ul. Józefa Uszczyka 26 w Gliwicach (Studio) jest spółka Szaflik sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Józefa Uszczyka 26, 44-102 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000920311, NIP: 6312699674, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (Spółka). Klient zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu (Regulamin) podczas korzystania ze Studia. Niniejszy regulamin zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy zawarte ze Spółką i obejmuje wszystkie warunki uzgodnione przez strony.

§ 1. [Przedmiot Regulaminu]
1.Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad rezerwacji oraz udostępniania Studia przez Spółkę Klientom.
2.Regulamin jest również regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Ze Studia można korzystać wyłącznie w celu wykonywania w nim sesji zdjęciowych, nagrywania materiałów filmowych, organizacji kameralnych spotkań, warsztatów, event-ów, prezentacji lub w inny sposób uzgodniony ze Spółką.
4.Klient ma prawo korzystać z wyposażenia studyjnego znajdującego się w Studio, którego wykaz obejmuje: blenda 120 cm, zawieszenie do tła, różowe kartonowe tło, drewniany hoker, duży stół, 6 krzeseł, wiatrak, drabinka, statywy, parasolka odbijająca światło, lampa światła stałego Quadralite, softbox 90 cm, głośnik JBL.
5.Klient ma prawo korzystać z kuchni wraz ze znajdującym się w niej wyposażeniem oraz łazienki.
6.Studio jest udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub w innych uzgodnionych przez Strony.
7.Klient nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania Studia podmiotom trzecim bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki.
8.Klient może zapraszać do Studia swoich klientów, gości oraz osoby z nim współpracujące, jednak ponosi za te osoby pełną odpowiedzialność.

§ 2. [Zasady korzystania ze Studia i Sprzętu]
1.Klient jest zobowiązany do:
1.)dbania o całą przestrzeń Studia, wyposażenie, armaturę, umeblowanie oraz Sprzęt;
2)bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu;
3)zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie korzystania ze Studia;
4)utrzymywania porządku i czystości w Studiu;
5)przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
6)usunięcia wszystkich wniesionych do Studia materiałów, mebli i wyposażenia po zakończeniu najmu.
2.Klient zobowiązuje się do powiadomienia Spółki o każdej zmianie aranżacji Studia polegającej, w szczególności na przeniesieniu stołów, krzeseł itp., przed rozpoczęciem dokonania jakichkolwiek zmian w Studiu.
3.Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti), Klient zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Spółki o potrzebie użycia tego rodzaju dekoracji oraz po zakończeniu najmu do przywrócenia stanu Studia sprzed ich użycia.
4.Spółka zobowiązuje się udostępnić Sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki lub nieprawidłowe działanie Sprzętu należy zgłaszać niezwłocznie Spółce.
5.Klient zobowiązuje się wykorzystywać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu Sprzęt nie uległ uszkodzeniu. Ponadto Sprzęt wchodzący w skład wyposażenia Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku, gdyby Klient miał wątpliwości co do eksploatacji Sprzętu, ma on obowiązek zwrócić się do Spółki w tym przedmiocie.
6.Sprzęt może być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu.

§ 3. [Rezerwacja oraz wydanie Studia]
1.Rezerwacji Studia można dokonać w następujący sposób:
1)kalendarz rezerwacji na stronie www,
2)telefonicznie: 690 153 157,
3)e-mailowo: marzenaszaflik.fotografia@gmail.com lub
4)za pośrednictwem wiadomości na platformie Instagram (link: https://instagram.com/marzenaszaflik?igshid=YmMyMTA2M2Y=) oraz Facebook (link: https://www.facebook.com/marzenaszaflik.fotografia).
2.W celu dokonania rezerwacji drogą elektroniczną Klient powinien dysponować następującym wyposażeniem:
1)komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem;
2)przeglądarka internetowa;
3)aktywny adres e-mail, jeśli dokonuje rezerwacji drogą mailową.
3.Zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do jej zawarcia.
4.Przesłanie zapytania rezerwacyjnego nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji Studia. Zapytanie rezerwacyjne stanowi ofertę.
5.Przed dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem udostępnionym na stronie www lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości na platformie Instagram lub Facebook, który można pobrać w formacie PDF. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
6.Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Spółkę w terminie do 4 dni w sposób analogiczny do złożenia rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji, Klient i Spółka zawierają umowę najmu, zgodną z parametrami określonymi w rezerwacji.
7.W przypadku, jeżeli Strony będą dokonywały wzajemnych zastrzeżeń co do oferty, uzgodnią wspólnie warunki rezerwacji, a po usunięciu zastrzeżeń oferta wraz z uwzględnionymi zastrzeżeniami będzie traktowana jako zawarcie umowy najmu.
8.Klientowi zabrania się dostarczania podczas dokonywania rezerwacji treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Spółki.
9.Klient może odwołać potwierdzoną rezerwację najpóźniej 2 dni przed terminem rezerwacji.
10.Klient może dokonać jednokrotnie zmiany terminu rezerwacji, najpóźniej 2 dni przed jej rozpoczęciem.
11.W przypadku odwołania rezerwacji w terminie, o którym mowa w ust. 9, uiszczone opłaty zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku, jeśli Klient nie poinformuje Spółki o odwołaniu rezerwacji w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Spółka ma prawo zatrzymać opłatę uiszczoną przez Klienta tytułem najmu Studia. Spółka może jednak zaoferować Klientowi najem Studia, w ramach uiszczonej opłaty, w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
12.O odwołaniu lub zmianie terminu rezerwacji można poinformować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, zgodnie z danymi wskazanymi w ust. 1.
13.Studio zostanie wydane Klientowi w dniu oraz o godzinie wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji.
14.Klient oświadcza, że jest świadomy, że podczas najmu Studia przedstawiciel Spółki może być obecny w Studio.

§ 4. [Opłaty]
1.Z tytułu najmu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokości każdorazowo uzgodnionej przez Strony. Po skierowaniu zapytania ofertowego w informacji zwrotnej Spółka poinformuje o wysokości opłat lub Klient może zapoznać się ze szczegółami oferty na stronie www. Po uzgodnieniu wysokości opłat, Spółka wystawi fakturę z 1-dniowym terminem płatności i prześle ją Klientowi.
2.W przypadku uchybienia terminowi płatności, o którym mowa w ust. 1, Umowa zostaje automatycznie rozwiązana, a rezerwacja anulowana.
3.W przypadku przedłużenia okresu najmu wskazanego w rezerwacji, o którym mowa w §7 ust. 3, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości uzgodnionej przez Strony. Po zakończeniu najmu Spółka wystawi fakturę i prześle ją Klientowi.
4.Ceny ustalone przez strony oraz ceny przedstawione w ofercie na stronie www są kwotami brutto.
5.Wszelkie opłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy Spółki wskazany na fakturze.

§ 5. [Zwrot Studia]
1.Po zakończeniu korzystania ze Studia, Klient zobowiązuje się do przywrócenia Studia oraz innych pomieszczeń, z których korzystał, w tym kuchni i łazienki, do stanu sprzed ich najmu, w szczególności Klient zobowiązany jest:
1)wyłączyć Sprzęt oraz umieścić go we właściwym miejscu;
2)uporządkować Studio, w tym wykorzystywane meble oraz elementy dekoracyjne;
3)zamknąć wszelkie okna oraz odłączyć wszelkie sprzęty elektryczne;
4)umyć wcześniej wykorzystywane naczynia oraz odłożyć je we właściwe miejsce.
2.Klient zobowiązany jest do oddania Studia oraz Sprzętu po zakończeniu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
3.Po upływie okresu najmu, Klient niezwłocznie dokona zwrotu Studia. Spółka dokona sprawdzenia stanu Studia w terminie 2 dni roboczych od dnia zwrotu Studia. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę lub zgłoszenia przez Klienta szkód w Studio, wyposażeniu lub Sprzęcie, Spółka i Klient zobowiązują się do sporządzenia i podpisania protokołu stwierdzającego te szkody. Jeżeli Klient odmówi podpisania protokołu lub opuści Studio bez przekazania Studia Spółce, Spółka ma prawo sporządzić protokół bez udziału Klienta.

§ 6. [Działania niedozwolone]
1.Wykorzystanie Studia do celów sprzecznych z prawem lub godzących w moralność jest zabronione, w szczególności do celów wykonywania zdjęć lub filmów o charakterze pornograficznym. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.
2.W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
3.Zakazane jest wnoszenie do Studia przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności noży, broni palnej, materiałów łatwopalnych, wzniecania ognia itp.
4.W Studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności przedstawiciela Spółki.
5.W Studiu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
6.Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Klientowi do korzystania ze Studia w ustalonych przez Strony ramach godzinowych na rzecz osób trzecich. Klient nie ma również prawa przekazania kluczy do Studia osobom trzecim. Zabrania się Klientowi dorabiania jakiegokolwiek klucza otrzymanego od Spółki. W przypadku zagubienia lub utraty klucza/y do Studia Klient ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie Spółce. W przypadku konieczności wymiany zamka/zamków do drzwi wejściowych do Studia, Klient poniesie koszty wynikające z konieczności wymiany zamków oraz dorobienia kluczy.
7.Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia Regulaminu oraz za podejmowanie działań sprzecznych z prawem.
8.Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
9.Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez Klienta, jego pracowników, współpracowników, klientów, gości lub innych osób przebywających w Studio za pozwoleniem Klienta lub na jego zaproszenie.
10.Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych przez Klienta lub osoby trzecie przebywające w Studiu podczas najmu Studia przez Klienta, w szczególności klientów, modelki, wizażystów, asystentów itp.
11.Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że najem jest nieodłącznie związany z działaniem i funkcjonowaniem usług zewnętrznych i infrastruktury, włączając w to między innymi, dostawy mediów (w szczególności energię elektryczną, ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę) lub instalacje, które znajdują się poza kontrolą Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania, zakłóceń lub awarii jakiejkolwiek zewnętrznej infrastruktury bądź zewnętrznych usług, związanych z najmem, za wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie Spółki. Spółka ponosi odpowiedzialność za zawinione działania skutkujące zagrożeniem życia, uszczerbkiem na zdrowiu lub na ciele.

§ 7. [Czas obowiązywania umowy najmu]
1.Strony zawierają umowę najmu Studia na czas określony uzgodniony indywidualnym porozumieniem Stron w ramach rezerwacji.
2.W razie opóźnienia Klienta z rozpoczęciem korzystania ze Studia lub wcześniejszego zwolnienia Studia cena najmu nie ulega zmianie ani nie zostanie zwrócona Klientowi.
3.Klient może zwrócić się z zapytaniem do Spółki o możliwość przedłużenia okresu korzystania ze Studia wskazanego w rezerwacji w następujący sposób:
1)za pomocą środków komunikacji wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Studia lub
2)osobiście podczas korzystania ze Studia. Przedłużenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zgody Spółki.
4.W przypadku jeśli Klient nie opuści Studia po upływie terminu wskazanego w rezerwacji lub uzgodnionego przez Strony, zgodnie z ust. 3 powyżej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie ze Studia w wysokości podwójnej stawki ustalonej przez Strony. Niezależnie od powyższego, jeśli szkody poniesione przez Spółkę przekroczą kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5.Spółka jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, w szczególności naruszenia postanowień §6, w tym wykorzystywania Studia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, sprzecznie z prawem lub w sposób powodujący zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia o znacznej wartości.

§ 8. [Reklamacje dotyczące najmu Studia]
1.Klient może złożyć reklamację dotyczącą umowy najmu Studia w formie:
1)pisemnej na adres Spółki: ul. Józefa Uszczyka 26, 44-102 Gliwice lub
2)elektronicznej na adres: marzenaszaflik.fotografia@gmail.com.
2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko/firmę Klienta, adres e-mail lub adres umożliwiający odpowiedź na reklamację oraz opis sprawy.
3.Spółka rozpatrzy reklamację oraz udzieli odpowiedzi Klientowi, w sposób odpowiadający sposobowi jej złożenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
4.Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami.

§ 9. [Odstąpienie od umowy oraz pozasądowe rozstrzyganie sporów]
1.Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
2.Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3.Jeśli umowa najmu została wykonana, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy.
4.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy najmu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Konsument, składając oświadczenie o odstąpieniu do umowy najmu, może skorzystać ze wzoru (dostępnego pod adresem: [https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/). Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru wskazanego powyżej nie jest obowiązkowe.
5.Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
1)uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy najmu;
2)uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Spółką;
3)może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 lub 222 66 76 76 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
6.Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
7.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
8.Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 10. [Postanowienia końcowe]
1.Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 roku.
2.Regulamin oraz umowy zawierane między Stronami podlegają prawu polskiemu.
3.Strony poddają rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z regulaminu lub umów zawieranych między Stronami pod wyłączną jurysdykcję sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Studia.
4.Postanowienia ust. 2-3 nie dotyczą Konsumentów.
5.Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku:
1)zmiany warunków najmu Studia, w tym rozszerzenie bądź ograniczenie świadczonych usług;
2)wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść regulaminu lub zawieranie umów najmu Studio;
3)zmian formalnych lub organizacyjnych Spółki mających wpływ na najem Studia.
6.Spółka poinformuje Klientów o planowanej zmianie Regulaminu na 14 dni przed dokonaniem zmiany drogą mailową, wraz z przesłaniem projektu zmian. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klientom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu.
7.Załącznik stanowi integralną część Regulaminu:
1)Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1 do Regulaminu najmu studia fotograficznego – Klauzula informacyjna RODO
W związku z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Szaflik sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Józefa Uszczyka 26, 44-102 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000920311, NIP: 6312699674, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (Administrator). Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pocztą tradycyjną na adres: ul. Józefa Uszczyka 26, 44-102 Gliwice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: marzenaszaflik.fotografia@gmail.com.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w celach, na podstawie oraz przez okres: 
1)zawarcia i wykonania umowy najmu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez czas jej trwania;
2)prowadzenia rozliczeń oraz księgowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres określony właściwymi przepisami prawa,
3)ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, określonego przepisami prawa.
3.Dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy zawartej przez Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora, strony internetowe Administratora. Ponadto, dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowej lub podatkowej, usługi płatnicze.
4.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
1)dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO,
2)sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3)usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
4)ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5)przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
6)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
7)cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie art. 7 RODO.
5.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy najmu jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy najmu. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy najmu z Administratorem.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8.Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Jednak w przypadku skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Instagram), dane mogą zostać przekazane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Na potrzeby przekazywania danych poza EOG, Meta Platforms deklaruje stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, szczegółowe informacje znajdują się na stronie Facebooka, w zakładce prywatność.